All Categories

Date Posted:

Expired On : 01-01-1970

Posted In:  

Company Name : xxxxxxxxxx

Name : xxxxxxxxxx

Email : xxxxxxxxxx

Mobile : xxxxxxxxxx

Supplier Location : xxxxxxxxxx     

Related RFQs
Title Country/Region Quantity Time Left

Slaked Lime

United States 20 Tons 54Valid for Days

Sugar

Armenia 1000 Tons 11Valid for Days

Fish Roe ( Egg)

United Arab Emirates 28 Tons 83Valid for Days

Tomato Paste

United Arab Emirates 300 Tons 44Valid for Days

Rice

Namibia 100 Tons 79Valid for Days

Fennel Seeds

United Arab Emirates 140 Tons 41Valid for Days

Laminated Glass

India 56 Expired On

Polyethylene Glycol

United Arab Emirates 28 Tons 2Valid for Days

Honey

United Arab Emirates 56 Tons 39Valid for Days

Aluminium Ingots

South Africa 1000 Tons 17Valid for Days

Tomato Paste

United Arab Emirates 300 Tons 87Valid for Days

Urea

Sri Lanka 2000 Tons 10Valid for Days

Sunflower Oils

Italy 140 Tons 61Valid for Days

Rice

Mozambique 100 Tons 10Valid for Days

Olives

Brazil 8400 Tons 82Valid for Days

Pistachios

Gambia The 56 Tons 27Valid for Days

Pigeon Peas

India 100 Tons 86Valid for Days

Chicken Paws

United States 28 Tons 34Valid for Days

Skimmed Milk Powder

Bangladesh 100 Tons 34Valid for Days

Rice

Dominican Republic 28 Tons 23Valid for Days